Editorial Board
Chief Editor
Dr. Kusal Roy
Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, India
Editor
Agriculture
Dr. Md Nasim Ali
Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, India
Dr. Soumen Bera
Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, India
International Advisory Board
Dr. Y.Fuzi, Japan
Dr. Nirmal Chandrasena, Australia
Dr. Baki Aj Baher, Malaysia
Dr. Asad Shabbin, Pakistan
Dr. C. Zhang, China
Dr. R.C. Joshi, Philippines
Dr. Kil-Ung Kim, Korea
Dr. Mirza Musayev, Azerbaijan
Dr. Muazzam Husain, Bangladesh
Dr. Duong Van Chin, Vietnam
Dr. S. Subasinghe, Sri Lanka
Dr. T. V. R. Prasad, India
Prof . P. C. Bhowmik, USA
Dr. U. R. Sinniah, Malaysia
Dr. A. A. Khonje, Malawi
Dr. A. L. Ranawake, Sri Lanka
Dr. C. T. Abraham, India
Dr. Baki Bakar, Malaysia
Dr. C. Chinusammi
Members
Prof. Susanta Pal
BCKV
Prof. D. K. Bastia
OUAT
Prof. Arup Chattopadhyay
BCKV
Prof. Narayan Chattopadhyay
BCKV
Dr. B. Duary
PSB, VB
Prof. Raghunath Sadhukhan
BCKV
Prof. Tuhin Narayan Roy
UBKV
Dr. K. M. Durga Devi
KAU
Dr. Sanjoy Kumar Bardolui
BCKV
Dr. (Mrs.) Sunita Mahapatra
BCKV
Dr. D. Barman
Sikkim
Dr. S. Adhikary
ISI, Kolkata
Dr. R. B. Hille
MPKV
Dr. Kaushik Pradhan
UBKV
Dr. V. P. Suryavanshi
COA, Latur
Dr. S. S. Roy
Imphal
Dr. Biplab Mitra
UBKV
Dr. L. Girijadevi
KAU
Dr. K. Nandini Devi
CAU, Imphal
Dr. Hirak Banerjee
BCKV
Dr. Sutanu Maji
BBAU, Lucknow
Dr. Chandan Karak
BCKV
Dr. Jayati Sarkar
BCKV
Dr. C. Jayanthi
TNAU
Dr. Prankrishna Thakur
BCKV
Dr. Jajati Mandal
BAU, Sabour